Datasett: Befolkningsutvikling i 5 årsintervaller- Universitetssykehuset Nord-Norge

Sammendrag

Sammendrag  

Datasett: Befolkningsutvikling   
Sammendrag  
Navn på indikator:   UND005-2018 Befolkningsutvikling i 5-årsintervaller- Universitetssykehuset Nord-Norge

Sist oppdatert: 12. oktober 2018  

Informasjon om indikatoren:    
Indikatoren angir framskrevet folkemengde for kommunene i foretakets opptaksområde. Folkemengden er angitt i 5-årsintervaller og er hentet fra SSB tabell 11168: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn og alder, i 9 alternativer (K) (B)  
Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = lav, H = høy, K = konstant og 0 = null.  
Før befolkningsframskrivingene publiseres blir desimaltall avrundet til heltall. Siden en avrundet sum ikke nødvendigvis tilsvarer summen av avrundede tall, kan man få litt ulike tall dersom man summerer folketallet på tvers av geografiske nivåer.  

I denne publiseringen er M benyttet.

Begrunnelse for valg av indikator:  
Kunnskap om befolkningsutviklingen i en kommune er vesentlig for å kunne planlegge og utvikle helsetilbudet i kommunen.  Dette er et viktig samarbeidsområde for kommunene og foretaket i regi av OSO.  

Indikatoren inneholder informasjon om samla folketall i kommunen, og folketallet i følgende aldersgrupper:  
0 - 17 år
18 - 49 år
50 - 66 år  
67 - 79 år  
80 - 89 år  
67 år og eldre
80 år og eldre
90 år og eldre
Alle aldersgrupper (default)
 
I tillegg inneholder publiseringen endring i folketall med utgangspunkt i nåværende befolkning (2018). En siste variant er som er beskrevet er forholdet mellom den yrkesaktive befolkning og pensjonister (egen menylinje). Yrkesaktive er i denne sammenheng aldersgruppen mellom 18 og 66 år, mens pensjonister er 67+.  
Datakilder:    
Statistisk sentralbyrå: www.ssb.no Tabell: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn og alder, i 9 alternativer (K) (B)  

Full tittel  
Framskrevet folkemengde  
Identifikasjonsnummer: UND005-2018
   

Full tittel  
Befolkningsutvikling i 5 årsintervaller- Universitetssykehuset Nord-Norge

Identifikasjonsnummer  
UND005-2018

Full tittel

Befolkningsutvikling i 5 årsintervaller- Universitetssykehuset Nord-Norge

Undertittel

SSB 2018

Identifikasjonsnummer

UND005-2018

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.