Datasett: Forsørgerbrøk og aldersgrupper - Universitetssykehuset Nord Norge

Sammendrag

Sist oppdatert: 15. oktober2018


Publisering med fremstillinger av den demografiske utviklingen i Nord-Norge med utgangspunkt i framskrivninger fra SSB (publisert i juni 2018).  Samhandlingsbarometeret er benyttet som publiseringsverktøy. Puliseringene å ha interesse og nytte i planleggingen av framtidig helsetilbud.  

Prognosealternativene M (medium) er benyttet.  For andre alternativer henvises til publiseringer innenfor det enkelte foretaksområde - evt. direkte til SSB.

Vi har operert med 5-årsintervaller med start i 2018 og deretter hvert 5. år (fra 2020 fram til og med 2040).  Det er fullt mulig å ta årsintervaller, men det antas å være for spesielle behov og dette datasettet finnes hos SSB.

Publiseringene skal gjennomgående dekke to ulike behov og derav to ulike publiseringer for hvert geografisk område (se nedenfor):
1. "Forsørgerbrøk" - utviklingen av forholdet mellom yrkesaktive (20-66 år) og pensjonister (67+ år).
2. Analyser av befolkningsutviklingen innenfor de vanligste aldersgruppene (spesielt det eldre alderssegmentet).  Her har vi benyttet aldersinndelingen som Helsedirektoratet/NPR benytter.

Aldersgrupper
Publiseringen knyttet til forsørgerbrøken sammenligner yrkesaktive (her definert som aldersgrppen mellom 20 og 66 år) og pensjonister (67+ år).  Denne aldersinndelingen benytter også SSB i denne typen fremstillinger.

Den andre typen presentasjon benytter aldersgruppene: 0-17 år, 18-49 år, 50-66 år, 67-79 år, 80-89 år og 90+ år. I tillegg er det lagt inn 67+år og 80+ år, selv om det i barometeret er mulig å sette sammen ulike aldersgrupper etter behov.


I denne publiseringen er det også lagt inn en variant hvor det er tatt hensyn til kommunens/områdets uførhetstall per 31. desember 2017. Det er foretatt beregninger av framtidige uførhetstal med utgangspunkt i andelen uføre per 31. desember 2017. Uførhetstallene er hentet fra uførestatistikk i NAV. En problemstilling er at NAV beregner andelen uføre i aldersgruppen 18-66 år.  Dette er det tatt hensyn til ved beregning av antall uføre, men ikke justert for at yrkesaktive beregnes fra aldersgruppen 20-66 år.

Originaltallene kan hentes fram ved å "endre utvalg".

Indikatornavn:
UND005-BROK-2018

Full tittel

Forsørgerbrøk og aldersgrupper - Universitetssykehuset Nord Norge

Identifikasjonsnummer

UND005-BROK-2018

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.