Datasett: Antall kontakter fastleger

Sammendrag

Sist oppdatert:
4. mai 2016 for perioden 2010 - 2015

Datagrunnlag hentet fra NPR/Helsedirkoratet

Tilpasset kommunene i Troms og Ofoten  

Følgende definisjoner benyttet:

KUHR KUHR står for Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon. Alle aktørerer som har rett på refusjoner for utførte helsetjenester rapporterer data til KUHR. KUHR administreres av HELFO.
Pasienter I KUHR skal det foreligge personnummer som grunnlag for å identifisere antall pasienter. For alle regninger fra fastleger og fastlønnede leger var det i 2015 hele 99,8% av regningene som hadde oppgitt fødselsnummer. I perioden 2010-2013 har denne andelen vært over 99 prosent. For legevakt og kommunal legevakt var tilsvarende tall 97,2 i 2015. I 2010 var denne andelen 84,2%, videre 87,1% i 2011, 97,5% i 2012, 97,7% i 2013 og 97,5% i 2014. Fødselsnummer brukes for å identifisere bostedskommune.
Fastlege Inkluderer både fastlege og fastlønnet lege.
Legevakt Inkluderer både legevakt og kommunal legevakt.
Kontakter Det som rapporteres av data fra fastleger og legevakt til KUHR kalles regninger. En regning kan være en konsultasjon hvor pasient er tilstede hos sin fastlege, eller det kan være refusjon for fastlegens arbeid uten at pasient er tilstede. I de data som presenteres her vil en kontakt være lik en regning.
Kontakttyper Kontakter er inndelt i 7 kategorier etter hvilke takstkoder som er registrert. De 7 kategoriene beskrives under. Datagrunnlaget for antall kontakttyper er basert på regninger hvor det er registrert fødselsnummer, som igjen er nødvendig for å identifisere bostedskommune. Regninger (kontakter) kan inkludere flere takstkoder, og vil da kunne inngå i flere kontakttyper. Data omE-konsultasjon er først inkludert i data for 2015.
Konsultasjon Regning med minst en av følgende takstkoder: 2ad, 2ak, 2ed, 2fk.
Enkel kontakt pasient tilstede Regning med minst en av følgende takstkoder: 1ad, 1ak, 1e.
Enkel kontakt brev/tlf/adm Regning med minst en av følgende takstkoder: 1bd, 1bk, 1f, 1g, 1h, 1i
Sykebesøk Regning med minst en av følgende takstkoder: 11ad, 11ak, 11bd, 11cd, …,  11id,12ad, 12bd, 12cd, 13d
Tverrfaglig samarbeid Regning med minst en av følgende takstkoder: 14, 14d, 15a, 15b
Administrativ kontakt Regning med minst en av følgende takstkoder: H1, 5, 7, 8,
E-konsultasjon Regning med takstkode 2ae
Annet Regning med minst en av følgende takstkoder: 21d, 21k, 22ad, 22ak, 22bd, 22bk

Full tittel

Antall kontakter fastleger

Identifikasjonsnummer

UK010

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.