Datasett: KOSTRA Pleie- og omsorgstenester Tabell:04905 (Kjelde: Statistisk Sentralbyrå)

Sammendrag

KOSTRA er ei forkorting for KOmmune-STat-Rapportering, og er eit nasjonalt informasjonssystem som gjev styringsinformasjon om ulike sider ved kommunal og fylkeskommunal verksemdi. KOSTRA er eit omfattande rapporteringssystem der kommunar og fylkeskommunar sjølve rapporterer til staten ved Statistisk sentralbyrå (SSB). Rapporteringa skjer elektronisk og omfattar alle kommunale og fylkeskommunale funksjonar og ansvarsområde.  

For kommunar dreier det seg om rapportering fra om lag 90 forskjellige funksjonsområde, f.eks. førskule, grunnskule, helse, pleie og omsorg, barnevern og sosialhjelp. For fylkeskommuner dreier det seg om 50 forskjellige funksjonsområder, f.eks. vegar, videregående opplæring, fagskuler og tannhelsetenester.

KOSTRA skal bidra til å gje innbyggarar, media, kommunesektoren sjølv, staten og andre, muligheten for å få informasjon om det meste av kommunar og fylkeskommunar sine verkeområder. Informasjonen skal gje bidrag bidra til åpenheit og gjennomsiktigheit. Informasjonen skal også bidra til å gjøre det mulig å forbedre tjenestene i kommunesektoren, også gjennom å samanlikne seg med andre kommunar.  Systemet har vært i bruk siden år 2000 og det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle systemet. SSB publiserer data fra foregående år to ganger i året - foreløpige tall offentliggjøres 15. mars og endelige tall offentliggjøres 15. juni hvert år.

I Samhandlingsbarometeret har ein konsentrert seg om å publisere aktuelle tal for tenester på helse- og sosialområdet. Det er inndelt i tre mapper, den første med tre oversiktstabellar, neste er økonomiske tilhøve og til slutt tenester i kommunane.
KOSTRA tall henta frå SSB.no  - Tabell:  04905
Definisjon for indikatorane finn du her:
https://www.ssb.no/tabell/04905

Full tittel

KOSTRA Pleie- og omsorgstenester  Tabell:04905  (Kjelde: Statistisk Sentralbyrå)

Undertittel

Kjelde: SSB.no Tabell:04905 (talla er sist henta frå SSB i  mars 2018)

Identifikasjonsnummer

K-SSB04905-KOSTRA

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.