Datasett: Antall samhandlingsavvik

Sammendrag

Sist oppdatert: 21. april 2017 - for perioden 2011-2016
20. desember 2016: Dokumentasjonsbeskrivelse ennå ikke godkjent


Datasett: Meldte samhandlingsavvik
Samhandlingsavvik
Sammendrag
Navn på indikator: Samhandlingsavvik  
Meldte samhandlingsavvik mellom kommunene i UNN/OSO og UNN hver måned fra og med 2011.

Informasjon om indikatoren:  
Statistikken viser antall samhandlingsavvik som er meldt til UNN fra en kommune i OSO (Troms og Ofoten) eller fra UNN fra og med 2011. Avvikene blir meldt i henhold til retningslinjer fra OSO.
Utarbeidet av OSO-Sekretariat (Anbefalt av Overordnet Samarbeids Organ (OSO), 19.12.2011)
1. Uønskede samhandlingshendelser  
Det vises til "Overordnet samarbeidsavtale mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og ...... kommune" pkt 10 om Håndtering av meldinger om uønskede samhandlingshendelser.  Hendelser som avviker fra vedtatte avtaler og retningslinjer knyttet til samhandling mellom aktørene/nivåene i helsetjenesten skal meldes til UNN ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin - NST og til kommunens ledelse. Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir behandlet etter omforente regler, samt kartlegge sårbare områder, forebygge gjentakelse og redusere antall hendelser. Innsendte avvik brukes i forbedringsarbeidet, både i forhold til påklaget instans og som erfaringsoverføring til andre instanser i kommunene og UNN.  
2. Melding om uønskede samhandlingshendelser Hendelser som en medarbeider oppfatter som avvikende fra overordnet samarbeidsavtale og/eller vedtatte retningslinjer for samhandling i klinisk virksomhet meldes som en uønsket samhandlingshendelse på følgende måte:  

1.  
Medarbeideren fyller ut skjema "Avviksmelding - uønskede samhandlingshendelser mellom kommunene og UNN" www.unn.no/samhandling/avviksskjema. Utfylt skjema sendes nærmeste overordnede.  
2.
Ledergjennomgår meldingen og sender skjema videre via post eller e-post til:  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, post- og dokumentasjonssenteret, 9038 Tromsø, Postmottak@unn.no
- merk sendingen «uønsket samhandlingshendelse»  
3.
NST registrerer den uønskede samhandlingshendelsen og sender skjemaet videre til påklaget instans for behandling. Meldingene skal behandles fortløpende og søkes være ferdigbehandlet i løpet av 4 uker. NST skal informeres ved ferdigbehandlet avvik. Berørte avdelinger/enheter må sørge for å involvere ansatte i egen organisasjon slik at årsaksforhold blir klarlagt og informasjon gitt for å forebygge gjentakelse.  
NST registrerer meldingene. Oversikt over samhandlingsavvik presenteres på avtalt tidspunkt for Overordnet Samarbeidsorgan og evt. på Dialogforum. Dersom klage fra pasient eller avviksmelding vedrør ende konkret pasientbehandling også oppfattes som et samhandlingsproblem, skal hendelsen meldes på vanlig måte og i tillegg meldes som samhandlingsavvik (se over).

Avvikskoder:
Koder i tabellene i Samhandlingsbarometeret er av praktiske hensyn forkortet. Alle meldte avvik som er en klage på faktura har i tillegg fått en (F) på slutten, slik at det er mulig å sammenligne to ellers like avvik (eksempelvis 101 og 401).

Fullstendig liste over avvikstyper (per november 2015):
Avviks-kode Intern-kodetekst
1. Dokumentasjon
1.1 Tidlig melding
1.2 Utskrivningsklar melding
1.3 Feilsendt dokumentasjon
1.4 Medikasjon/resepter - mangelfull/manglende
1.5 Sykepleiedokumentasjon/pleieplan - mangelfull/manglende
1.6 Legedokumentasjon mangelfull/manglende
2. Kommunikasjon
2.1 Mangelfull kommunikasjon/samhandling
2.2 Uavklarte ansvarsforhold
2.3 Lang ventetid
2.4 Manglende helsehjelp
2.5 Mangelfull faglig kompetanse (eks. manglende opplæring, utvist dårlig skjønn
2.6 Mangelfull diagnostikk
2.7 Mangelfull oppfølgning av pasient (eks. pas må til fastlege for å få en rese
2.8 Manglende/uklar prosedyre
2.9 Prosedyre ikke fulgt (eks. mangelfull kjennskap til avtale, pasient overført
2.10 Samarbeidskonflikt
2.11 Mangelfull transporttilbud
2.12 Pasient overført til kommunen utenom dagtid
3. Annet
3.1 Uenig i faglig vurdering
3.2 Dårlig holdning, manglende respekt
3.3 Manglende innkalling av tolk
3.4 Ledsager mangler ved transport av pasient
4. Faktura
4.1 Tidlig melding
4.2 Utskrivningsklar melding
4.3 Feilsendt dokumentasjon
4.4 Medikasjon/resepter - mangelfull/manglende
4.5 Sykepleiedokumentasjon/pleieplan - mangelfull/manglende
4.6 Legedokumentasjon - mangelfull/manglende
4.7 Manglende transporttilbud
4.8 Utskrivningsklart døgn
4.9 Annet

Forkortet liste over avvikstyper (per november 2015):
Avviks-kode Intern-kodetekst
1. Dokumentasjon
1.1 Tidlig melding
1.2 Utskrivningsklar melding
1.3 Feilsendt dokumentasjon
1.4 Medikasjon-resepter
1.5 Sykepleiedokumentasjon
1.6 Legedokumentasjon
2. Kommunikasjon
2.1 Kommunikasjon/samhandling
2.2 Uavklarte ansvarsforhold
2.3 Ventetid
2.4 Manglende helsehjelp
2.5 Mangelfull faglig kompetanse
2.6 Mangelfull diagnostikk
2.7 Mangelfull oppfølgning
2.8 Manglende/uklar prosedyre
2.9 Ikke fulgt Prosedyre
2.10 Samarbeidskonflikt
2.11 Mangelfull transporttilbud
2.12 Overføring utenom dagtid
3. Annet
3.1 Uenig i faglig vurdering
3.2 Dårlig holdning/respekt
3.3 Manglende tolk
3.4 Ledsager
4. Faktura (F)
4.1 Tidlig melding (F)
4.2 Utskrivningsklar melding (F)
4.3 Feilsendt dokumentasjon (F)
4.4 Medikasjon/resepter (F)
4.5 Sykepleiedokumentasjon (F)
4.6 Legedokumentasjon (F)
4.7 Manglende transporttilbud (F)
4.8 Utskrivningsklart døgn (F)
4.9 Annet (F)

Begrunnelse for valg av indikator:  

Full tittel
Meldte samhandlingsavvik fordelt på enheter, avvikstyper per måned fra og med 2011.
Undertittel
Samhandlingsavvik
Identifikasjonsnummer
Us020

Full tittel

Antall samhandlingsavvik

Identifikasjonsnummer

US020

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.