Datasett: Elektroniske meldinger fra kommuner i Troms og Ofoten - Dialog og PLO

Sammendrag

Sist oppdatert: 06. juni 2018 - tom 30- april 2018

Datasett: Meldingsteller Dialog og PLO fra helseforetak
Meldingsteller Dialog og PLO per måned og hittil i år  
Sammendrag
Navn på indikator:  
Meldingsteller Dialog og PLO  
Antall meldinger per måned og hittil i år  
Informasjon om indikatoren:  
Gjennom det nasjonale prosjektet «Meldingsløftet» (FUNNKe i Helse Nord) har nå etablert og satt i drift løsninger for elektronisk samhandling mellom helseforetak, kommunenes pleie- og omsorgstjenester og fastlegene. I samhandlingsreformen er målet at elektronisk samhandling skal være den foretrukne måten å kommunisere på i dialogen mellom partene.
I denne kommunikasjonen benyttes de standardiserte meldingene Dialogmeldinger og PLO-meldinger. Alle meldinger i denne samhandlingen formidles via Norsk Helsenett HF (NHN) som også logger/dokumenterer aktiviteten (meldingsteller). NHN utarbeider grunnlagsdata for publisering i Samhandlingsbarometeret.  Grunnlagsdata gjøres tilgjengelig fra Norsk Helsenett i Excel-format i to arkfaner:
1. Antall meldinger fra Helseforetak til kommuner
2. Antall meldinger fra kommuner til helseforetak
Regnearkene har følgende struktur:
1. År
2. Måned
3. Meldingstype (Dialog/PLO)
4. Fra HerID (foreløpig ikke benyttet)
5. Fra navn (navn på foretak, kommune)
6. Fra kommunenummer
7. Til HerID (foreløpig ikke benyttet)
8. Til navn (foretak, kommune)
9. Til kommunenummer
10. Antall (antall meldinger)
Første leveranse fra NHN er for perioden 1. januar 2011 og fram til 31. desember 2015. Det legges opp til at videre leveranser skjer månedsvis for aktuell måned/periode.
Begrunnelse for valg av indikator:  
Det er viktig å se at elektronisk meldingsutveksling utnyttes i samhandlingen mellom helseforetak og kommunene. Dokumentasjon av aktivitet (antall meldinger) antas å være en god indikator på aktivitet og kvalitet på samarbeidet mellom partene. Det er dokumentert at elektronisk meldingsutveksling gir:
1. Bedre sikkerhet og kvalitet for pasientene  
2. Ressursbesvarende
3. Oppfattes som positivt for helsepersonell både i kommuner og helseforetak  
Full tittel
Meldingsteller Dialog og PLO per måned og år
Undertittel
Antall meldinger per måned og hittil i år
 
Identifikasjonsnummer

US009b (fra kommuner til helseforetak)

Full tittel

Elektroniske meldinger fra kommuner i Troms og Ofoten - Dialog og PLO

Identifikasjonsnummer

US009b

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.