Datasett: Faktureringsgrunnlag utskrivningsklare pasienter (2011-2019)

Sammendrag

Datasett: Antall pasienter og liggedøgn for utskrivningsklare pasienter - hittil i år og per måned  

Sist oppdatert: 7. januar 2020 - (tom. desember 2019)


NB: Faktureringsgrunnlaget angir antall liggedøgn før gjennomgang i klinikkene.

Oppdateringer for 2020 vil bli noe forsinket grunnet kommunesammenslåingen 1.1.2020. Nye befolkningstall fra SSB forventes ultimo februar.  

---

Navn på indikator: Pasienter og Liggedøgn for utskrivningsklare pasienter - hittil i år og per måned

Begrunnelse for valg av indikator:   
«Liggedøgn for utskrivningsklare pasienter» er sentral i forbindelse med Samhandlingsreformen og har fått stor oppmerksomhet både fra kommunenes og foretakenes side. Indikatoren kan over tid beskrive om ulike ledd i helsetjenesten arbeider godt samen for å få til en god flyt i tjenestetilbudet. Det økonomiske aspektet i indikatoren kan stimulere til at pasientene slipper å vente på et tjenestetilbud på et riktigere nivå og nærmere der de bur, og det blir frigjort kapasitet til andre pasienter i sykehuset.   

Oppdatering:   
Månedlig. Sist oppdatert : 7. januar 2020 - (tom desember 2019).

Datakilder::   
Dips - UNN sitt journalsystem

ØAS utarbeider rapport basert på hovedrapport utarbeidet av ØAS/UNN.  Fra denne rapporten hentes følgende tall/variable:

Alle pasienter meldt utskrivningsklar:
År
Periode
Kommune
Klinikk
NPRid
Beregnet liggedøgn
Antall døgn grunnlag fakturering

Det vil bli utarbeidet entydige definisjoner for de ulike begrepene - dette vil måtte avventes revidert bestilling til DIPS.

Uttrekk skjer fra 1. januar inneværende år og bearbeides for publisering.  Før publisering akkumuleres inneværende års tall med tilsvarende tall fra 1. januar 2011.

Periode angir måned i aktuelt år.
Kommune angir aktuell kommune.  For kommuner utenfor Troms og Ofoten akkumuleres tallene i gruppene: Utenfor Nord-Norge, Finnmark og Nordland utenfor Troms og Ofoten
Klinikk grupperes for å angi somatikk eller psykiatri/rus
NPRid benyttes til å telle antall pasienter og fjerne duplikater (f.eks når unike pasienter ila et år, skal telles).

I hovedrapporten har vi benyttet feltet "antall døgn grunnlag fakturering" som foreløpig er det nærmeste en kommer definisjonen på utskrivningsklare liggedøgn. Dette feltet er bare et grunnlag for fakturering og er gjenstand for ytterligere avklaringer før kommunen faktureres.

For psykiatri/rus regnes fra 1.1.2019 med i "antall døgn grunnlag fakturering".
Vær også oppmerksom på at Barne- og undomspsykiatri er organisert i Barne og ungdomsklinikken (klinikk 17), og beregnes i sin helhet som somatiske liggedøgn/pasienter.  

Alle utskrivningsklare pasienter hvor feltet"antall døgn grunnlag fakturering" er 0 - er fjernet.


Annet:
Annen informasjon om Liggedøgn for utskrivningsklare pasienter:  https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/samhandlingsstatistikk

Full tittel
Liggedøgn for utskrivningsklare pasienter

Undertittel
Liggedøgn hittil i år og per måned
Identifikasjonsnummer: Us001

Full tittel

Faktureringsgrunnlag utskrivningsklare pasienter (2011-2019)

Undertittel

UNN per desember 2019

Identifikasjonsnummer

US001

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.